0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

Vilniaus Gaono Žydų Istorijos Muziejus
Vilna Gaon Museum of Jewish History

0

Svetainės taisyklės

 

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

 

VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS

PIRKIMO – PARDAVIMO, NAUDOJANTIS MUZIEJAUS ELEKTRONINE PARDUOTUVE, TAISYKLĖS
 
1. Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šios Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus (Toliau – Muziejus, Pardavėjas) prekių pirkimo – pardavimo, naudojantis Muziejaus elektronine parduotuve (toliau - Parduotuvė), taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, muziejaus paslaugų, bilietų ir prekių (toliau bendrai vadinama Prekės) įsigijimo, naudojantis Parduotuve, bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Muziejaus elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs, kad susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".
 
2. Asmens duomenų apsauga
 
2.1. Muziejus tvarko tik tuos Pirkėjo asmens duomenis, kurių reikia sutarties vykdymui, ir tik tokiu mastu, kiek to reikia Sutarties tikslams pasiekti.
2.2. Muziejus užtikrina, kad asmens duomenys, gauti šios sutarties vykdymo metu (įskaitant ikisutartinius santykius), bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų.
2.3. Sutarties įgyvendinimo tikslu Užsisakant prekes Muziejaus elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo Muziejui pateikti pirkimo - pardavimo metu prašomus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei banko kortelės ar banko sąskaitos duomenis, būtinus apmokėjimui įvykdyti. Pateikdamas šiuos asmens duomenis, Pirkėjas kartu išreiškia sutikimą, kad Muziejus juos tvarkytų sutarties įgyvendinimo tikslu. Sutarties įgyvendinimo tikslu gali būti perduodami ir kiti Pirkėjo asmens duomenys.
2.4. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų ir tikslių duomenų Muziejui pateikimą pirkimo – pardavimo metu. Muziejus neprisiima rizikos ir atsakomybės dėl Pirkėjo nurodytų neteisingų ir netikslių duomenų pateikimo ir valdymo. Pirkėjas įsipareigoja padengti Muziejui su neteisingu duomenų pateikimu susijusias išlaidas (pvz., pakartotinio siuntimo, nurodžius netikslų ar neteisingą Prekių pristatymo adresą, bylinėjimosi Pirkėjui neteisėtai nurodžius kito asmens duomenis ir pan.).
2.5. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymui įvykdyti.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
2.8. Tvarkomus Pirkėjo asmens duomenis gali gauti ir tvarkyti tik tie Pardavėjo darbuotojai ar kiti teisėtai pasitelkti asmenys, kurie yra atsakingi už Sutarties įgyvendinimą, tarpusavio bendradarbiavimą, ryšių palaikymą, vykdantys viešuosius pirkimus, jų kontrolę, buhalterinę apskaitą, informacinių sistemų, duomenų bazių priežiūrą, informacinių sistemų priežiūros, analitikos, planavimo funkcijas vykdantys asmenys, informacinių sistemų, kurias Pardavėjas naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai, Valstybinė mokesčių inspekcija, bankai, kitos mokėjimo įstaigos, Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimu, jos tikslų pasiekimu.
2.9. Pirkėjui yra žinoma, kad jis turi šias BDAR numatytas duomenų subjekto teises: gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi pas pardavėją; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis; prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 straipsnio 1 dalyje; prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 straipsnio 1 dalyje; teisę į duomenų perkeliamumą; nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; pateikti skundą priežiūros institucijai; teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.
 
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
 
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas Prekes ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje Pirkėjas privalo pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Muziejaus elektroninė parduotuvė turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo užsakymo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių grąžinimo taisyklėse (žiūrėti Taisyklių 8 skyrių) išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Muziejaus elektroninėje parduotuvėje, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir LR teisės aktų nustatytų reikalavimų laikytis.
 
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
 
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Muziejaus elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus nurodytiems Taisyklių 2.8 p., ir pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslais.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Esant tokiems atvejams, Muziejus apie tai neatidėliodamas viešai paskelbia savo svetainėje bei Parduotuvės svetainėje.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas, pakeistas Taisykles paskelbdamas savo svetainėje bei Parduotuvės svetainėje.
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su pakeistomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
 
5.1. Parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Muziejaus elektronine parduotuve.
5.3. Visos Prekių kainos ir jų siuntimo įkainiai Parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM. Prekių siuntimo išlaidos priklauso nuo siuntos svorio. Preliminarų siuntos svorį ir siuntimo išlaidas galima pasiskaičiuoti pagal Parduotuvėje nurodytus Prekių ir pakuočių svorius.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už Prekes. Apmokėjimas yra laikomas gautu, kai pinigai už užsakytas Prekes ir siuntimo išlaidas įplaukia į atsiskaitomąją Muziejaus banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 (dvi) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
 
6. Prekių pristatymas
 
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės išsiųstos ir pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 5 (penkios) darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos Prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna Prekių komplektacija.
6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) Prekės (-ių) nuotraukas.
6.7. Pirkėjas, Prekių užsakymo metu pasirinkęs, kad Prekes atsiims pats, gali atsiimti Prekes Muziejaus fizinėje parduotuvėje adresu Naugarduko g. 10, Vilnius.
6.8. Prekes galima atsiimti tik Muziejaus darbo laiku, kuris viešai skelbiamas Muziejaus interneto puslapyje, Facebook ar kitų socialinių tinklų Muziejaus paskyrose, ne vėliau nei likus 20 minučių iki darbo laiko pabaigos.
6.9. Pirkėjas, kuris pasirinko Prekių siuntimą, gali nuspręsti Prekes atsiimti Muziejuje tik iki Prekių išsiuntimo dienos, apie tokį savo sprendimą informuodamas . Užsakymo būklę (užsakymas apmokėtas, siunta išsiųsta, ar ne ir kt.) Pirkėjas galės sekti elektroninės parduotuvės sistemoje. Pakeitus Prekių pristatymo būdą iš siuntimo į atsiėmimą, apmokėtos siuntimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.
 
7. Prekių kokybė, garantijos
 
7.1. Visi Parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti Prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su Prekės kaina – Prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Tikslūs Prekių matavimo vienetai nurodyti Prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
7.3. Pardavėjas atskiroms Prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos Prekės aprašyme.
 
8. Prekių grąžinimas ir keitimas
 
8.1. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių (toliau – MPT), nauja redakcija patvirtintų 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738, nuostatos. 
8.2. Pirkėjas grąžinamas Prekes turi išsiųsti Pardavėjui registruota siunta adresu Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui  el. paštu parduotuve@jmuseum.lt ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
8.3. Norėdamas grąžinti Prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu parduotuve@jmuseum.lt, pridedant Prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.4. Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo pakeisti arba grąžinti tinkamos kokybės Prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui. Pirkėjas gali Pardavėjui grąžinti arba prašyti pakeisti tik tas tinkamos kokybės Prekes, kurios nėra įtrauktos į negrąžintinų Prekių sąrašą, išdėstytą MPT, arba tik esant Pardavėjo sutikimui (pvz., spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai, gali būti grąžinami tik tada, kai Pardavėjas su tuo sutinka).
. Tinkamos kokybės Prekių siuntimo išlaidas jų grąžinimo arba keitimo atveju apmoka Pirkėjas.
8.5. Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant Prekę, būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).
8.6. Grąžinant tinkamos kokybės Prekę, Pirkėjui grąžinama tik už Prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos.
8.7. Vartotojo prašymas grąžinti Prekes, kurios yra įtrauktos į negrąžintinų Prekių sąrašą, išdėstytą MPT, turi būti pateiktas el. paštu prieš išsiunčiant prekes grąžinimui.
8.8. Grąžinant gautą kitą, nei buvo užsakyta, Prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią Prekę užsakyta Preke. Neturint užsakytos Prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
8.9. Kai grąžinama netinkamos kokybės Prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės Prekę analogiška Preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
8.10. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybiškės Prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu parduotuve@jmuseum.lt, pridedant netinkamos kokybės prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.11. Grąžinama netinkamos kokybės Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant Prekę, būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
8.12. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.3-8.8,8.9-8.11 punktuose nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.
8.13. Jeigu Pirkėjas grąžina Prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už Prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
 
 
9. Rinkodara ir informacija
 
9.1. Pardavėjas Parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas nėra laikomas atsakingu, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
 
10. Baigiamosios nuostatos
 
10.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės parengtos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
10.2. Taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 
 

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti